Akademia Malucha w Olsztynie powstała z myślą o najmłodszych dzieciaczkach, a także o rodzicach, którzy chcą, aby ich dziecko dorastało w przyjaznym środowisku.

Na rynku olsztyńskim znajdujemy się od roku 2006.


 

Spis treści:

  1. Informacje ogólne
  2. Nasza kadra
  3. Referencje
  4. Zapisy i rekrutacja1. Informacje ogólne
Przeszliśmy wiele etapów aby stać się placówką katolicką. Dnia 24 września 2014 roku Arcybiskup Metropolita Warmiński Wojciech Ziemba nadał naszej placówce status placówki katolickiej. Z pasterskim błogosławieństwem i nadzieją rozpoczęliśmy nowy etap naszej działalności. Chcemy tworzyć wspólnie z cała społecznością Akademii Malucha najlepsze miejsce do rozwoju naszych maluszków, gdzie w oderwaniu od rodziców w sposób bezpieczny, otoczone miłością mogą spędzić czas.

 

 

 

 

 

 

Placówka została wpisana do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pod nr 17/Z/2014 i odebrany przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną co oznacza, że spełnia wszystkie wymagane normy zarówno odnośnie warunków lokalowych, jak i żywieniowych.

W skład placówki wchodzą: dwie sale dostosowane do dzieci, sypialnia zapewniająca komfortowy wypoczynek maluszków (wyposażona w leżaczki i głębokie łóżeczka), łazienka do wyłącznego użytku dzieci), kuchnia, szatnia, toaleta i zaplecze dla personelu.
 

 


 

 

2. Kadra

 

 
 Danuta Skomorowska-Leźnicka


 
Dyrektor Akademii Malucha.
 Osoba z wieloletnim doświadczeniem w pracy z  dziećmi, pedagog, plastyk i teolog.

 

Dziećmi opiekują się wykwalifikowane opiekunki z dużym doświadczeniem w pracy z dziecmi : 
 

   

 
  Ciocia Gosia

 

 

            

 

  Ciocia Asia (obecnie zajmuje sie osobistym dzieciątkiem- urlop macierzyński)

 

  
 


            *  Ciocia Kasia 

          *  Ciocia Paula

          *  Ciocia Eliza

          *  Ciocia Paulina

                   

 
3. Nasze referencje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

4. Zapisy i rekrutacja

Zapisy dzieci:

Procedury przyjęcia dziecka zostały zamieszczone w statucie (umieszczenym poniżej).

Rekrutacja trwa cały rok (w sytuacji gdy są wolne miejsca). 

Statut

Niepublicznego Katolickiego Klubu Dziecięcego

Akademia Malucha

w Olsztynie

 

 

Rozdział I.

Informacje ogólne

O Niepublicznym Katolickim Klubie Dziecięcym Akademia Malucha

 

§ 1

1.Placówka posiada nazwę w brzmieniu:

Niepubliczny Katolicki Klub Dziecięcy Akademia Malucha w Olsztynie

2.Nazwa placówki używana jest w pełnym brzmieniu.

3.Placówka ma siedzibę w budynku przy ul.Boenikga 12a, stanowiącym własność Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Jaroty”, dzierżawiony na czas nieokreślony.


§ 2

Organem prowadzącym Niepubliczny Katolicki Klub Dziecięcy Akademia Malucha w Olsztynie jest osoba fizyczna, Danuta Skomorowska-Leźnicka

 

Rozdział II.

Cele i zadania

Niepublicznego Klubu Dziecięcego Akademia Malucha

 

W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem

-o to, aby bardziej ,,był”, a nie ,,miał”-aby więc poprzez wszystko, co ,,ma”, co ,,posiada”, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem-to znaczy, aby również umiał bardziej ,,być” nie tylko z drugimi, ale także dla ,,drugich”

Św. Jan Paweł II

§ 3

1.Niepubliczny Katolicki Klub Dziecięcy Akademia Malucha w Olsztynie jako placówka katolicka,przyjmuje za podstawę działania chrześcijański system wartości głoszonych przez Kościół Katolicki

2.Opiekę nad działalnością Niepublicznego Katolickiego Klubu Dziecięcego Akademia Malucha w Olsztynie sprawuje Arcybiskup Metropolita Warmiński.

3.Wychowanie w placówce oparte jest na koncepcji człowieka jako osoby, w szczególności na personalistycznej myśli św. Jana Pawła II, Papieża


§ 4

1.Niepubliczny Katolicki Klub Dziecięcy Akademia Malucha przyjmuje dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie pragną powierzyć je opiece wychowawczej tej placówki i zobowiązują się do współdziałania z placówką w wychowaniu swoich dzieci.

2.Współdziałanie rodziny i Niepublicznego Katolickiego Klubu Dziecięcego Akademia Malucha powinno zmierzać do osiągnięcia spójności zasad i oddziaływań wychowawczych dziecka. W przypadku rodziców posiadających inne przekonania lub niewierzących, ale oczekujących pomocy wychowawczej placówki katolickiej, dyrektor uzgadnia szczegółowo współpracę z rodzicami w zakresie wychowania tak, aby wspólnym celem rodziny i placówki było dobro dziecka.

3. Placówka udziela rodzicom pomocy w zakresie poznawania zdrowych zasad wychowania (psychologia, pedagogika), formacji i rozpoznawania zagrożeń wychowawczych-w celu ochrony dzieci przed szkodliwymi dla rozwoju wpływami.

 

§ 5

1.W pracy z dziećmi zwraca się szczególną uwagę na dzieci potrzebujące większej pomocy: sieroty, dzieci pozbawione odpowiednich warunków rodzinnych, z rodzin wielodzietnych, dzieci w jakikolwiek sposób zaniedbane i ubogie.

 

Cele i zadania wynikające z przepisów prawa

 

§ 6

1.Niepubliczny Katolicki Klub Dziecięcy Akademia Malucha zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się- w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa, umożliwiających osiągnięcie ,,gotowości przedszkolnej”

2. W miarę możliwości w placówce organizuje się dzieciom, ich rodzicom pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i może być odpłatne.

3. Placówka organizuje w miarę możliwości, pomoc materialną dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji z powodu ubóstwa, braku dostatecznej opieki rodziców oraz innych przyczyn.

 

§ 7

1.Podstawowymi celami, jakie zakłada się w pracy opiekuńczej i wychowawczej w placówce są:

a).zapewnienie opieki nad dzieckiem odpowiednio do potrzeb i możliwości placówki

b)wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z założeniami chrześcijańskiej pedagogiki personalistycznej, uwzględniając wrodzony potencjał dziecka i możliwości rozwojowe.

c)współdziałanie z rodzicami

2.Szczególnym zadaniem placówki jest budowanie wspólnoty wychowawczej, którą tworzą opiekunowie, rodzice i dzieci.

3.W placówce zapewnia się poszanowanie tożsamości dzieci w zakresie: narodowości, wyznawanej religii

4.Wszystkie dzieci uczestniczą w procesie wychowania i kształcenia prowadzonym w oparciu o program wychowania uwzględniający wartości chrześcijańskie.

 

§ 8

Zadaniem wspólnoty wychowawczej jest podejmowanie wszelkich działań, mających na celu angażowanie środowiska Niepublicznego Katolickiego Klubu Dziecięcego Akademia Malucha do podejmowania i realizowania wspólnych inicjatyw zmierzających do integralnego wychowania dzieci, wspierania ich uzdolnień oraz tworzenie klimatu rodzinnego.

 

Sposób realizacji zadań placówki:

1.Zadania opiekuńcze placówki realizuje z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny:

1) dziecku zapewnia się opiekę przez cały pobyt w placówce od chwili przejęcia dziecka od rodziców, zgodnie z odrębnymi przepisami i organizacją placówki

2) w czasie spacerów i wycieczek placówka zapewnia odpowiednią do liczby dzieci obecność dorosłych

3) w placówce dba się o miłą, pogodną atmosferę i odpowiednie warunki do zabawy,

4) czuwa się nad zdrowiem i kształtowaniem postaw zdrowotnych dzieci.

2.Współpracę z rodzicami placówka realizuje poprzez:

1) zapewnienie indywidualnych spotkań rodziców z dyrektorem placówki oraz nauczycielami, podczas których na bieżąco informuje się o konkretnych sytuacjach dotyczących rozwoju dziecka,

2) organizowanie spotkań w formie wykładów i prelekcji, podczas których omawiane są zagadnienia dotyczące rozwoju i wychowania dzieci,

3) udostępnianie i propagowanie wśród rodziców literatury katolickiej z zakresu pedagogiki i wychowania oraz psychologii rozwojowej dziecka,

4) formację religijną

3. Zadania wychowawcze dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, nauczyciel realizuje w zakresie:

1) poznawanie i rozumienie siebie i świata,

2) nabywanie umiejętności poprzez działanie,

3) odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej - wspólnocie,

4)budowanie systemu wartości.

 

§ 9

1.Proces wychowawczy w placówce opiera się na osobowej relacji nauczyciela z dzieckiem.

2.Wychowanie służy podtrzymywaniu tożsamości narodowej, uczeniu miłości do Boga i Ojczyzny.

3.Wychowanie patriotyczne placówka realizuje poprzez:

1) rozwijanie uczuć patriotycznych,

2) zaznajamianie dzieci z godłem Polski, barwami narodowymi, hymnem narodowym,

3) wychowywanie do prawidłowej postawy wobec symboli narodowych,

4) rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem kraju,

5) przygotowywanie uroczystości patriotycznych z udziałem dzieci (dzieci starsze)

4.Wychowanie do poszanowania języka i kultury narodowej placówka realizuje poprzez:

1) dostarczanie dzieciom wzorów pięknej mowy polskiej,

2) organizowanie dziecięcych zabaw teatralnych,

3) organizowanie wyjazdów do teatru lalek i innych wycieczek kulturalno-krajoznawczych

5.Wychowanie religijne placówka realizuje poprzez:

1) wspólną modlitwę dzieci,

2) katechezę,

3) przybliżanie treści roku liturgicznego,

4)kształtowanie postawy chrześcijańskiej.

 

§ 10

1.Pomoc psychologiczna udzielana w placówce polega na rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości, wynikających z konkretnych uwarunkowań.

2.Pomoc udzielana rodzicom dzieci polega ba wspieraniu ich w pełnieniu roli wychowawczych, na rozwijaniu umiejętności wychowawczych oraz troski o to, aby oddziaływanie rodziców i opiekunów było spójne i wspierające wychowanków.

3.Udzielanie pomocy wspiera wspólnota placówki, w której nauczyciele przykładem i nauczaniem budują postawę ,, bycia dla innych”


§ 11

1.Pomoc materialna udzielana dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji może mieć następujące formy:

a) rzeczową

b) zwalnianie lub obniżenie opłat

c) pomoc charytatywna ze strony instytucji kościelnej

d) pomoc zorganizowana w ramach wspólnoty placówki

2. W pracy wychowawczej i we współpracy z rodzicami podejmuje się budowanie ,,wyobraźni miłosierdzia” oraz ,,bycia dla drugich”

 

§ 12

Do realizacji celów i zadań statutowych placówka posiada:

a) salę zabaw

b) sypialnie

c) 2 łazienki

d) szatnię

e) zaplecze kuchenne

f) zaplecze socjalne
 

 Rozdział III

Organy

Niepublicznego Katolickiego Klubu Dziecięcego Akademia Malucha

 

§ 13

1. Organami placówki są:
a) dyrektor
b) zespół pracowników

2. Placówką kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz dyrektor

 

§ 14

Placówka kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz dyrektor

Dyrektor klubu w szczególności:

1) kieruje bieżącą działalnością placówki

2) sporządza arkusz organizacji placówki

3) współdziała z nauczycielkami w wypełnianiu zadań placówki,

4) troszczy się o tworzenie atmosfery rodzinnej,

5) zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników,

6) przydziela opiekunom stałe i dodatkowe zajęcia, w ramach wynagrodzenia

7) może stosować kary porządkowe wobec pracowników przewidziane w przepisach prawnych  i w wewnętrznych przepisach placówki,

8) dysponuje środkami finansowymi placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

 

Rozdział IV

Organizacja

Niepublicznego Katolickiego Klubu Dziecięcego Akademia Malucha


§ 15

1. Podstawową jednostką organizacyjną placówki jest oddział złożony z grupy dzieci według zbliżonego wieku. Zasady doboru dzieci do grupy mogą być rozszerzone  o kryteria potrzeb indywidualnych dzieci, ich zainteresowań, uzdolnień.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 13.

3. Do placówka uczęszczają dzieci w wieku 1-3 lat

4. Pierwszeństwo w przyjęciu do placówki ustala dyrektor, kierując się potrzebami rodzin wychowujących dzieci, a w szczególności ze względu na:

1) charakter wychowawczy placówki

2) potrzeby rodzin wielodzietnych, w tym rodzeństw

3) potrzeby dzieci ubogich nie tylko materialne

5. Warunki przyjmowania dzieci do placówki:
  1) Dziecko zgłasza do placówki rodzic/ opiekun prawny
  2) Wypełnia kartę dziecka (z informacjami o dziecku)
  3) Podpisuje umowę dotycząca warunków opieki nad dzieckiem
  4) Wpłaca ,,wpisowe” w kwocie 400 zł


§ 16

1. Placówka pracuje przez cały rok w godzinach od 6.30 do 17.00 z tygodniowa przerwą w pierwszym tygodniu sierpnia.

 

§ 17

1. Klub pracuje w godzinach od 6.30 do 17.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku (dzieci przebywają w klubie w systemie zmianowym)

2. Dzieci przyprowadzane są i odbierane z placówki przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

 

§ 18

1. Rozkład dnia danego dostosowywany jest do potrzeb dzieci, wynikających z ich rozwoj fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego.

2. Ramowy program dnia ustala dyrektor.

3. Szczegółowy program dnia ustala opiekun

 

§ 19

1. Czas trwania zajęć dodatkowych dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci.

2. W placówce mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe uwzględniające potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci. Zajęcia organizowane są na wniosek lub w uzgodnieniu z rodzicami.

 

Rozdział V

Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność placówki§ 20

1. Środki finansowe przeznaczone na działalność klubu pochodzą z:

1) dotacji z budżetu Gminy Miasta Olsztyn w wysokości określonej przepisami ustawy (w sytuacji gdy dotacja jest przekazywana przez Urząd Miasta)

2) opłat rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do klubu;

3) opłata rodziców wpłacana jest w formie kwoty miesięcznej(tzw. abonament) lub za ilość godzin, w jakich dziecko przebywa w placówce

4) Kwoty opłat znajdują się w cenniku wywieszonym w placówce.

2. Opłaty wnoszone przez rodziców (prawnych opiekunów) dzieci. Są to:

  1) Jednorazowa opłata wpisowa
  2) Miesięczne - baza,
  3) Odpłatność za wszystkie usługi świadczone przez klub ustalane są przez dyrektora placówki w porozumieniu z rodzicami.
  4) Dyrektor może udzielić ulg i zwolnień z odpłatności okresowych i stałych, stosować okresowe promocje czy rabaty.


Rozdział VI

Wyżywienie

 

§21

Wyżywienie dostarczane jest przez kuchnię cateringową ,,Mniam Mniam" Pana Piotra Mikulewicza z Bartaga.

Decyzja Sanepidu HŻŻiPU. 4025.I.218.2013

 

Rozdział VII

Pracownicy

 

§ 22

1. Opiekunów oraz innych pracowników zatrudnia dyrektor, biorąc pod uwagę charakter placówki.

2. Dyrektor zatrudniając opiekunów i innych pracowników, powinien dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z misją placówki, posiadające kwalifikacje wynikające z ustawy.

 

§ 23

1. Obowiązkiem opiekunów jest stała formacja umysłu i ducha, poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie umiejętności wychowawczych.

 

§ 24

1.Opiekun realizując swe zadania jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy.

2. Opiekun otacza każde dziecko indywidualną opieką i utrzymuje kontakt z jego rodzicami - w celu:

1) poznania i ustalenia potrzeb dziecka,

2) ustalenia form pomocy i prowadzenia do jedności wychowania przez rodzinę  i placówkę

3) włączania rodziców do współdziałania z placówką

 3. Do podstawowych zadań opiekuna należy:

1) organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej

2) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności   i zainteresowań poprzez pracę indywidualną z dzieckiem zdolnym, pracę wyrównawczą, pracę w kącikach tematycznych,

3) codzienne staranne przygotowywanie się do zajęć,

4) tworzenie dobrej atmosfery,

5) organizowanie okresowych spotkań z rodzicami,

6) prowadzenie dokumentacji rozwoju dziecka

7) doskonalenie swoich kwalifikacji zawodowych,

8) troska o własną formację.

 

§ 25

1. Pracownicy zatrudniani są w placówce na podstawie przepisów Kodeksu pracy, z uwzględnieniem postanowień niniejszego statutu.

 

Rozdział VIII

Wychowankowie

 

§ 26

1. Placówka jest dostępne dla każdego dziecka, dla którego rodzice wybierają tę placówkę, niezależnie od ich własnych przekonań.

2. W czasie pobytu w placówce oraz w czasie zajęć poza jego terenem – dzieci pozostają pod stałą opieką opiekuna.

3. W placówce nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich.

W przypadku nagłego zachorowania (np.gorączka) opiekun powiadamia rodziców i obliguje ich do odbioru gorączkującego dziecka z placówki ( w czasie do 45 minut).

Procedura postępowania:

a) dziecko gorączkuje
b) zawiadomienie rodziców
c) wydanie dziecka pod opiekę rodziców

W przypadku występowania chorób przewlekłych rodzic/ prawny opiekun dziecka w formie pisemnego oświadczenia wyraża zgodę na powiadomienia pogotowia ratunkowego w razie niebezpiecznego pogorszenia się stanu zdrowia oraz na podanie leku ratującego życie.

1) Rodzic powinien dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie o przebiegu choroby przewlekłej dziecka

2 ) złożyć pisemne zaświadczenie lekarskie o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków na terenie placówki oraz nazwę leku, sposób i okres podawania.

5. Dyrektor może skreślić dziecko z listy placówki z powodu sprawdzonego braku predyspozycji zdrowotnych niezbędnych do prawidłowego rozwoju w warunkach opieki zbiorowej.

6. Dyrektor może skreślić dziecko z listy placówki, którego rodzice nie uiszczają opłat w terminie oraz gdy zalegają z opłatami, oraz dzieci, których rodzice nie przestrzegają regulaminu i statutu placówki, nie współpracują z placówką.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 

§ 27

1. Akademia Malucha prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

3. Wszelkie sprawy sporne zaistniałe w placówce rozwiązywane są wewnątrz Akademii Malucha, z zachowaniem drogi służbowej rodzic/prawny opiekun/ wychowawca-Organ prowadzący.

4. Statut nadaje i zmiany w nim wprowadza organ prowadzący.

5. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Urząd Miasta Olsztyn Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej